අකුණු අවදානමක් පළාත් හතරකට

November 5, 2022 at 1:50 PM

අද පස්වරුවේ සිට හෙට රාත්‍රී වනතුරු දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට අකුණු අවදානමක් පවතී.

 

ව්