මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට නව වෙනසක්

October 22, 2022 at 4:16 PM

මෙවර පමණක් පහ ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ට වෙනසක් සිදුකර තිබේඒ අනුව දෙවැනි ප්‍රශ්න පත්‍රය පළමුව ලබා දෙයි.