නව කැබිනට් මණ්ඩලය දිවුරුම් දෙයි

July 22, 2022 at 1:34 PM

නව අන්ත්ර්කාලින කැබිනට් මණ්ඩලය ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා.