කැබිනට් මණ්ඩලය දිවුරුම් දීමේ සජීවී අවස්ථාව.

August 12, 2020 at 8:52 AM

නව රජයේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය දිවුරුම් දීම – මහනුවර ඓතිහාසික ශ්‍රී දළදා මාළිගාවේ මඟුල් මඩුවේ සිට

නව රජයේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය දිවුරුම් දීම – මහනුවර ඓතිහාසික ශ්‍රී දළදා මාළිගාවේ මඟුල් මඩුවේ සිට

Posted by Namal Rajapaksa on Tuesday, 11 August 2020