“පීළි පනින” චීන දුම්රිය ! Video

May 19, 2021 at 3:46 PM

පීළි අනවශ්‍ය වන නවතම ස්මාර්ට් දුම් රියක් මේ දිනවල චීනයේ අත් හදා බලනු ලබයි.

එය හමන් කරන්නේ අදෘශ්‍යමාන රේල් පීලිමත වන අතර ඕනෑම වංගු සහිත ගමන් මාර්ගයක් ඒ ඔස්සේ නිර්මාණය කරගත හැකි බව වාර්තාවේ.

මේ එහි පරීක්ෂණ ගමනක් සිදුකළ ආකාරයයි.