මාස්ක් නොදැමූ අයට යාපනයේ දී ලැබුණු දඬුවම (Video)

May 6, 2021 at 12:53 AM

මුහුණු ආවරණ නොමැතිව යාපනය නගරයේ සිටි පිරිසකට පොලිසිය ලබා දුන් දඬුවම ගැන යාපනයේ මාධ්‍යවේදියෙක් පළ කළ වීඩියෝවක් මේ