වංගුව නැමූ ලස්සන (VIDEO)

April 13, 2021 at 5:44 PM

වංගු සහිත මාර්ගයක ධාවනය වූ යතුරුපැදියක් ඉතා අනාරක්ෂිත ලෙස වංගුව ගැනීමට යාමේදී ඉදිරියෙන් පැමිණි මෝටර් රථයක ගැටෙන අයුරු අසල පිහිටි CCTV කැමරාවක මෙලෙස සටහන්ව තිබුණා.

VIDEO :

https://fb.watch/4Rh1G0D2Iw/