නෝවේජියානු මුහුදේ මෙහෙයුමක්. ගිලෙන තෙල් නැවේ කාර්‍යමණ්ඩලය ගුවනින් මුදා ගනී.

April 7, 2021 at 12:50 PM

ප්‍රචණ්ඩ රළ පහර හමුවේ අනතුරට පත් පෘතුගාල නෞකාවක කාර්‍යමණ්ඩලය ගුවනින් මුදාගන්නා ආකාරය මෙලෙස වාර්තා කර ඇත.