කොවිඩ් ගැන සිකුරාදා පාර්ලිමේන්තු විවාදයක්

October 21, 2020 at 4:49 PM

මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සන්නිවේදන ඒකකය නිකුත් ජළ නිවේදනයකි