කොළඹ සමගි ජනබලවේගය මනාප

August 7, 2020 at 10:07 AM

කොළඹ මනාප – සමගි ජන බලවේගය

ජය ගත් අපේක්ෂකයින්

1)සජිත් ප්‍රේමදාස 305744
2)එස් එම් මරික්කාර් 96916
3)මුජිබර් රහුමාන් 87589
4)හර්ෂ ද සිල්වා 82845
5)පාඨලී චම්පික 65 574
6)මනෝ ගනේෂන් 62091

පරාජය වූ අපේක්ෂකයින්

7)AHM ෆවුසි 48683
8)හිරැණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර 44489
9)එරංග වැලිඅංගේ 40943
10)ජෙනගන් විනයගමූර්ති 36191
11)සුජීව සේනසිංහ 30572