කොළඹ පොහොට්ටු මනාප ප්‍රතිඵලය

August 7, 2020 at 8:02 AM

Preferential votes Colombo SLPP

සරත් වීරසේකර 328,092 (1)

සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත 50,333 (11)

උදය ගම්මන්පිල 136,331 (3)

ගාමිණි ලොකුගේ 62,543 (10)

දිනෙශ් ගුනවර්ධන 85,282 (7)

ප්‍රදීප් උඳුගොඩ 91,958 (6)

ප්‍රේමනාත් දොලවත්ත 69,055 (9)

බන්දුල ගුණවර්ධන 101,646 (5)

මධුර විතානගේ 70,205 (8)

විජේදාස රාජපක්ෂ 120626 (4)

විමල් වීරවංශ 266,084 (2)

ජගත් කුමාර 47693 (12)