ජල ගාස්තු ඉහල දමයි

August 26, 2022 at 9:51 PM

සැප්‍තැම්බර් මස 01 වෙනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ජල ගාස්තු ඉහල දමමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

 

එම ගැසට් නිවේදනය පහතින් :

http://documents.gov.lk/files/egz/2022/8/2294-51_S.pdf