2021 උගන්ඩා ගුවන් භාණ්ඩ මෙහෙයුම සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරීමක්

April 15, 2022 at 10:31 AM

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම මේ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කළ නිල නිවේදනය පහත දැක්වේ.