රංජන් වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ විරෝධතාවයක් (VIDEO)

February 23, 2021 at 12:20 PM

අඟුණුකොළපැලැස්ස බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජන් රාමණායක වැලිකඩ බන්ධනාගාරයට මාරු කර යැවීමට කටයුතු කරන ලෙසත් ඔහුව පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවන ලෙසට කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස ඇතුළු විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භය තුලදී දැඩි විරෝධයක් පලකරමින් සිටිනවා.

අගුනුකොළපැලැස්ස බන්ධනාගාරයේ සිටින රංජන් රාමණායක මන්ත්‍රීවරයා රඳවා සිටින්නේ විවිධ අපරාධකරුවන් සමග බවත් එය ඔහුගේ ජිවිතයට තර්ජනයක් බැවින් වැලිකඩ බන්ධනාගාරයට මාරුකර යැවීමට කටයුතු කරන ලෙසට විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් විසින් දිගින් දිගටම ඉල්ලා සිටිනවා.