මං තීරු නීතියෙන් හැඩ වූ කොළඹ මාර්ග.

මේ දිනවල ක්‍රියාත්මක මං තීරු නීතිය හේතුවෙන් කොළඹ මාර්ග වල වාහන ධාවනය විවිධිමත් වූ අයුරු ගුවන් හමුදාවේ ඩ්‍රෝන කැමරාවෙන් මෙසේ රූ ගත කර තිබේ.