පොදුජන පෙරමුණේ ජාතික ලයිස්තු අපේක්ෂක ලයිස්තුව මැතිවරණ කොමිසම ට